Discussion:
€û¶€º]³æ......
(时间太久无法回复)
»Å©Ô¥Ö¥d
2004-08-09 04:56:24 UTC
Permalink
³¢«i§Ó €€­ì€jŸÇ €ß²zŸÇšt

³¯«Â§Ó ªF§d€jŸÇ žgÀÙŸÇšt
³¯«Â§Ó °ê¥ß¥æ³q€jŸÇ ¹q€l€uµ{ŸÇšt
³¯«Â§Ó €€°ê€å€Æ€jŸÇ °ê»Ú¶T©öŸÇšt
³¯«Â§Ó °ê¥ß¹ü€Æ®vœd€jŸÇ Ÿ÷¹q€uµ{ŸÇšt
³¯«Â§Ó »O¥_¥«¥ß®vœdŸÇ°| ­^»y±ÐŸÇšt
³¯«Â§Ó €€µØ€jŸÇ žê°T€uµ{ŸÇšt(žê°T€uµ{²Õ)
³¯«Â§Ó °ê¥ß»OÆWÃÀ³N€jŸÇ ÀžŒ@ŸÇšt(šk)
³¯«Â§Ó «nµØ€jŸÇ ¥Á±Ú­µŒÖŸÇšt(­µŒÖ²Õ)
³¯«Â§Ó ¥ßŒwºÞ²zŸÇ°| €u·~ºÞ²zŸÇšt


šä¥L¥þ³¡Ý¢À***@.@"
--

¯eŠp­·
®}ŠpªL
±°Šp€õ
°ÊŠp€s

¡° šÓ·œ:¡E€j«×€s€§ÅÊ bbs.thu.edu.tw¡E[FROM: 218-162-206-133]
0o§¹¬ü¥Džqo0
2004-08-09 06:36:30 UTC
Permalink
Post by »Å©Ô¥Ö¥d
³¢«i§Ó €€­ì€jŸÇ €ß²zŸÇšt
³¯«Â§Ó ªF§d€jŸÇ žgÀÙŸÇšt
³¯«Â§Ó °ê¥ß¥æ³q€jŸÇ ¹q€l€uµ{ŸÇšt
³¯«Â§Ó €€°ê€å€Æ€jŸÇ °ê»Ú¶T©öŸÇšt
³¯«Â§Ó °ê¥ß¹ü€Æ®vœd€jŸÇ Ÿ÷¹q€uµ{ŸÇšt
³¯«Â§Ó »O¥_¥«¥ß®vœdŸÇ°| ­^»y±ÐŸÇšt
³¯«Â§Ó €€µØ€jŸÇ žê°T€uµ{ŸÇšt(žê°T€uµ{²Õ)
³¯«Â§Ó «nµØ€jŸÇ ¥Á±Ú­µŒÖŸÇšt(­µŒÖ²Õ)
³¯«Â§Ó ¥ßŒwºÞ²zŸÇ°| €u·~ºÞ²zŸÇšt
ºô§}©O¡H
--
¡° Origin: Yahoo!©_Œ¯ €jŒ¯°ì <telnet://bbs.kimo.com.tw> 
¡» From: 61-224-242-32.dynamic.hinet.net
§ÚŠ^šÓ€F¡I
2004-08-09 06:48:03 UTC
Permalink
郭勇志 中原大學 心理學系
陳威志 東吳大學 經濟學系
陳威志 國立交通大學 電子工程學系
陳威志 中國文化大學 國際貿易學系
陳威志 國立彰化師範大學 機電工程學系
陳威志 臺北市立師範學院 英語教學系
陳威志 中華大學 資訊工程學系(資訊工程組)
陳威志 國立臺灣藝術大學 戲劇學系(男)
陳威志 南華大學 民族音樂學系(音樂組)
陳威志 立德管理學院 工業管理學系
--
┌─────◆KKCITY◆─────┐※※※ 史上最讚 功能超強 ※※※
│ bbs.kkcity.com.tw │◎萬人線上音樂季 等待您一起來體驗◎
└──《From:218.171.114.228 》──┘立刻來KKBOX http://www.kkbox.com.tw
€Ûª¢
2004-08-09 06:59:45 UTC
Permalink
※ 引述《jauhung (我回來了!)》之銘言:
郭勇志 中原大學 心理學系
陳威志 東吳大學 經濟學系
陳威志 國立交通大學 電子工程學系
陳威志 中國文化大學 國際貿易學系
陳威志 國立彰化師範大學 機電工程學系
陳威志 臺北市立師範學院 英語教學系
陳威志 中華大學 資訊工程學系(資訊工程組)
陳威志 國立臺灣藝術大學 戲劇學系(男)
陳威志 南華大學 民族音樂學系(音樂組)
陳威志 立德管理學院 工業管理學系
我以前的學長也叫陳威志
--
┌─────◆KKCITY◆─────┐ ■ KKBOX 可立刻 聽音樂 ■ 
│ bbs.kkcity.com.tw │ ■■所有想找的歌通通不必等 ■■ 
└──《From:218.167.182.183 》──┘ ■■■http://www.kkbox.com.tw■■■
Šš€ÑÃöŠb¹êÅç«Ç...=.="
2004-08-09 08:55:18 UTC
Permalink
※ 引述《jauhung (我回來了!)》之銘言:
郭勇志 中原大學 心理學系
陳威志 東吳大學 經濟學系
陳威志 國立交通大學 電子工程學系
陳威志 中國文化大學 國際貿易學系
陳威志 國立彰化師範大學 機電工程學系
陳威志 臺北市立師範學院 英語教學系
陳威志 中華大學 資訊工程學系(資訊工程組)
陳威志 國立臺灣藝術大學 戲劇學系(男)
陳威志 南華大學 民族音樂學系(音樂組)
陳威志 立德管理學院 工業管理學系
真是多才多藝...^^
--
┌─────◆KKCITY◆─────┐▇─┐ 優質連線服務隆/重/豋/場!!
│ bbs.kkcity.com.tw │┴ └─▇ KKADSL 帶你環遊全世界
└──《From:140.134.64.72 》──┘ KKADSL ┴ http://adsl.kkcity.com.tw
¿³¹A€ûÁ`«a­x°Õ~~
2004-08-09 08:08:11 UTC
Permalink
Post by 0o§¹¬ü¥Džqo0
Post by »Å©Ô¥Ö¥d
³¢«i§Ó €€­ì€jŸÇ €ß²zŸÇšt
³¯«Â§Ó ªF§d€jŸÇ žgÀÙŸÇšt
³¯«Â§Ó °ê¥ß¥æ³q€jŸÇ ¹q€l€uµ{ŸÇšt
³¯«Â§Ó €€°ê€å€Æ€jŸÇ °ê»Ú¶T©öŸÇšt
³¯«Â§Ó °ê¥ß¹ü€Æ®vœd€jŸÇ Ÿ÷¹q€uµ{ŸÇšt
³¯«Â§Ó »O¥_¥«¥ß®vœdŸÇ°| ­^»y±ÐŸÇšt
³¯«Â§Ó €€µØ€jŸÇ žê°T€uµ{ŸÇšt(žê°T€uµ{²Õ)
³¯«Â§Ó «nµØ€jŸÇ ¥Á±Ú­µŒÖŸÇšt(­µŒÖ²Õ)
³¯«Â§Ó ¥ßŒwºÞ²zŸÇ°| €u·~ºÞ²zŸÇšt
ºô§}©O¡H
http://exam.cts.com.tw/default.htm

¥ŽŠWŠrŽN¥i¥H¬dšìÅo....


--
 ùùùáùùùùùáùù¡¹ùùùáùùùùùáùù¡¹ 
  ùúùùùý ùúùùùý
ùúùùùùùáùùùùùýùúùùùùùáùùùùùý
 ùø ¡¹ ùø ¡¹
 ùø ùø 
--
ùÝùùùùùùùß ¢q¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢¡
ùøšg¯X ùø ¢x¡¯ Origin¡G[ šg ¯X Š~ €Ö ] whshs.cs.nccu.edu.tw ¢¢¢w¢¡
ùø Š~€Öùø ¢q¢¡ < IP¡G140.119.164.16 > ¢¢¢w¢¡
ùãùÞùùùÞùå ¢¢ ¡¯ From¡G218-166-136-240.dynamic.hinet.net 
 ¢wùö¢wùö¢w ¢Ù¢Õ¢Ð¢Ð¢á ¢w ¡· ŸCµŸ"BBS"ªºšg¯X€£¹¥¡FÄÝ©óŠ~€Öªº»ŽšgŠâ±m ¡· 
¿³¹A€ûÁ`«a­x°Õ~~
2004-08-09 08:09:15 UTC
Permalink
Post by »Å©Ô¥Ö¥d
³¢«i§Ó €€­ì€jŸÇ €ß²zŸÇšt
³¯«Â§Ó ªF§d€jŸÇ žgÀÙŸÇšt
³¯«Â§Ó °ê¥ß¥æ³q€jŸÇ ¹q€l€uµ{ŸÇšt
³¯«Â§Ó €€°ê€å€Æ€jŸÇ °ê»Ú¶T©öŸÇšt
³¯«Â§Ó °ê¥ß¹ü€Æ®vœd€jŸÇ Ÿ÷¹q€uµ{ŸÇšt
³¯«Â§Ó »O¥_¥«¥ß®vœdŸÇ°| ­^»y±ÐŸÇšt
³¯«Â§Ó €€µØ€jŸÇ žê°T€uµ{ŸÇšt(žê°T€uµ{²Õ)
³¯«Â§Ó «nµØ€jŸÇ ¥Á±Ú­µŒÖŸÇšt(­µŒÖ²Õ)
³¯«Â§Ó ¥ßŒwºÞ²zŸÇ°| €u·~ºÞ²zŸÇšt
šä€€€@­Ó³¯«Â§Ó¬O§Ú«ešk€Í= =|||

³ºµMµ¹§Ú€W³o»òŠnªºŸÇ®Õ><


--
 ùùùáùùùùùáùù¡¹ùùùáùùùùùáùù¡¹ 
  ùúùùùý ùúùùùý
ùúùùùùùáùùùùùýùúùùùùùáùùùùùý
 ùø ¡¹ ùø ¡¹
 ùø ùø 
--
ùÝùùùùùùùß ¢q¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢¡
ùøšg¯X ùø ¢x¡¯ Origin¡G[ šg ¯X Š~ €Ö ] whshs.cs.nccu.edu.tw ¢¢¢w¢¡
ùø Š~€Öùø ¢q¢¡ < IP¡G140.119.164.16 > ¢¢¢w¢¡
ùãùÞùùùÞùå ¢¢ ¡¯ From¡G218-166-136-240.dynamic.hinet.net 
 ¢wùö¢wùö¢w ¢Ù¢Õ¢Ð¢Ð¢á ¢w ¡· ŸCµŸ"BBS"ªºšg¯X€£¹¥¡FÄÝ©óŠ~€Öªº»ŽšgŠâ±m ¡· 
:+:ÂfÂc¯óªºšý¹D:+:
2004-08-10 03:01:20 UTC
Permalink
郭勇志 中原大學 心理學系
陳威志 東吳大學 經濟學系
陳威志 國立交通大學 電子工程學系
陳威志 中國文化大學 國際貿易學系
陳威志 國立彰化師範大學 機電工程學系
陳威志 臺北市立師範學院 英語教學系
陳威志 中華大學 資訊工程學系(資訊工程組)
陳威志 國立臺灣藝術大學 戲劇學系(男)
陳威志 南華大學 民族音樂學系(音樂組)
陳威志 立德管理學院 工業管理學系
其中一個陳威志是我前男友= =|||
竟然給我上這麼好的學校><
那要看是哪一個阿...
--
魚說:「你看不見我眼中的淚,因為我在水中...」
水說:「我能感覺你的淚,因為你在我的心裡...」

--
┌─────◆KKCITY◆─────┐KK免費撥接‧上網不用錢 。。。───┐
│ bbs.kkcity.com.tw │電話:449-1999 帳號:kkcity 密碼:kkcity│
└──《From:61.31.133.100 》──┘ 。。。──────────────*╯
Šò¬¥šÌŒw
2004-08-10 08:33:49 UTC
Permalink
¡° €Þ­z¡***@kkcity.com.tw (:+:ÂfÂc¯óªºšý¹D:+:)¡n€§»Êš¥¡G
: ¡° €Þ­z¡***@whshs.cs.nccu.edu.tw (¿³¹A€ûÁ`«a­x°Õ~~)¡n€§»Êš¥¡G
: > šä€€€@­Ó³¯«Â§Ó¬O§Ú«ešk€Í= =|||
: > ³ºµMµ¹§Ú€W³o»òŠnªºŸÇ®Õ><
: šº­n¬Ý¬O­þ€@­Óªü...

À³žÓ¬O¥æ€jšº­Ó§a...

--
¢E§@ªÌ¡Gweiyin šÓŠÛ¡G61-64-171-229-adsl-tai.dynamic.so-net.net.tw
¡·€G¶iŠìªº¥@¬É¡i140.115.50.50¡Ebinary.csie.ncu.edu.tw¡j
Áš¬¥©g¥d
2004-08-11 11:47:29 UTC
Permalink
Post by »Å©Ô¥Ö¥d
³¢«i§Ó €€­ì€jŸÇ €ß²zŸÇšt
³¯«Â§Ó ªF§d€jŸÇ žgÀÙŸÇšt
³¯«Â§Ó °ê¥ß¥æ³q€jŸÇ ¹q€l€uµ{ŸÇšt
³¯«Â§Ó €€°ê€å€Æ€jŸÇ °ê»Ú¶T©öŸÇšt
³¯«Â§Ó °ê¥ß¹ü€Æ®vœd€jŸÇ Ÿ÷¹q€uµ{ŸÇšt
³¯«Â§Ó »O¥_¥«¥ß®vœdŸÇ°| ­^»y±ÐŸÇšt
³¯«Â§Ó €€µØ€jŸÇ žê°T€uµ{ŸÇšt(žê°T€uµ{²Õ)
³¯«Â§Ó «nµØ€jŸÇ ¥Á±Ú­µŒÖŸÇšt(­µŒÖ²Õ)
³¯«Â§Ó ¥ßŒwºÞ²zŸÇ°| €u·~ºÞ²zŸÇšt
ÁÙŠ³€@­ÓŠb¥ÓœÐ®ÉŽN€Wªº...

3 ³¯«Â§Ó °ê¥ß¥xÆW€jŸÇ Ša²zÀô¹Òžê·œŸÇšt ¥ÓœÐ
6 ³¯«Â§Ó °ê¥ß¬Fªv€jŸÇ ²Î­pŸÇšt ¥ÓœÐ


http://www.cchs.kh.edu.tw/Dm/93±ÀºÂ¥ÓœÐ¿ýšúŠW³æ.htm

--
ùÝùùùùùùùß ¢q¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢¡
ùøšg¯X ùø ¢x¡¯ Origin¡G[ šg ¯X Š~ €Ö ] whshs.cs.nccu.edu.tw ¢¢¢w¢¡
ùø Š~€Öùø ¢q¢¡ < IP¡G140.119.164.16 > ¢¢¢w¢¡
ùãùÞùùùÞùå ¢¢ ¡¯ From¡G218-169-167-231.dynamic.hinet.net 
 ¢wùö¢wùö¢w ¢Ù¢Õ¢Ð¢Ð¢á ¢w ¡· ŸCµŸ"BBS"ªºšg¯X€£¹¥¡FÄÝ©óŠ~€Öªº»ŽšgŠâ±m ¡· 
继续阅读narkive:
Loading...